Статистика сайту

3 січ. 2023 р.

 

Діти з нормальним мовним розвитком до п'яти років вільно користуються розгорнутою фразовою мовою, самостійно складають складні речення. На той час остаточно формуються правильне звуковимову, готовність до звукового аналізу та синтезу, навички словотвору і словозміни, накопичується достатній словниковий запас.

Діти з мовної патологією спостерігається значне порушення всіх компонентів мовної системи. Діти мало користуються прикметниками, прислівниками, припускаються помилок у словотворі та словозміні. Фонетичне оформлення мови відстає від вікової норми. Відзначаються стійкі помилки у звуконаповнюваності слів, порушення складової структури, недостатній розвиток фонематичного сприйняття та слуху. Порушуються логіко-часові зв'язки у розповіді. Ці порушення є серйозною перешкодою для оволодіння дітьми програмою дошкільного закладу, а згодом і програмою початкової школи.

У корекційній роботі з дітьми, що страждають на різні дефекти мови, позитивну роль може зіграти логоритміка.

Логоритміка є об'єднання з урахуванням єдиного задуму системи музично-рухових, речедвигательных і музично-мовних ігор і вправ, здійснюваних з метою логопедичної корекції, рухової активності. Необхідно особливо відзначити значення музики під час використання логоритміки. Музика не просто супроводжує рух та мовлення, а є їх організуючим початком. Музика може задавати певний ритм перед початком заняття, налаштовувати на глибокий відпочинок під час релаксації на заключному етапізаняття.

Ритмітизована форма мови приваблює дітей своєю живністю, емоційність налаштовує дітей гру. Саме здатність захоплювати своїм ритмічним ладом, активно стимулювати та регулювати рухи людського тіла робить її незамінним компонентом логоритміки.

Включення логоритмічних вправ у музичні заняття допомагає легше засвоювати програмний зміст занять. У всіх дітей спостерігаються зміцнення кістково-м'язового апарату, розвиток дихання, покращуються моторні функції.

Розвиток мови йде за допомогою синтезу слова, руху та музики. Рух допомагає осмислити слово. Слово та музика організують та регулюють рухову сферу дітей, що активізує їх пізнавальну діяльність, емоційну сферу, адаптацію до умов зовнішнього середовища. Велику сполучну роль відіграє ритм. Він служить засобом виховання та розвитку в осіб із мовними порушеннями почуття ритму в русі та включення його в мову. При використанні логоритміки підвищується ефективність розвитку немовних та мовних функцій, що сприяє більш інтенсивній адаптації дітей до умов довкілля.

Мета та завдання логопедичної ритміки

Метою проведення занять з логопедичної ритміки є корекція мовних порушень через розвиток та виправлення немовних та мовних психічних функцій. Логопедична ритміка допомагає вирішувати оздоровчі, освітні, виховні та корекційні завдання.

Оздоровчі завдання. Зміцнення кістково-м'язового апарату. Розвиток дихання. Розвиток координації рухів та моторної функції. Виховання правильної постави та ходи. Розвиток спритності, сили та витривалості.

Освітні завдання. Формування рухових умінь та навичок. Розвиток просторових уявлень, координації рухів. Розвиток перемикання, організаторських здібностей.

Виховні завдання. Виховання та розвиток почуття ритму, рухах ритмічну виразність. Виховання вміння перевтілюватися, виявляти свої здібності. Виховання особистісних якостей, почуття колективізму, вміння дотримуватися правил тощо.

Корекційні завдання. Корекційна спрямованість логопедичної ритміки обумовлена ​​врахуванням механізму та структури мовного порушення, комплексністю та поетапністю. логопедичної роботи. Логопед враховує вікові та особистісні особливості дітей, стан їх рухової сфери, характер та ступінь порушення мовних та немовних процесів: просторового гнозису та праксису, слухового та зорового сприйняття, уваги, пам'яті тощо. До корекційним завданням відносяться: розвиток мовного дихання, артикуляційного апарату, граматичного стороя і зв'язного мовлення, фонематичного сприйняття, формування та розвиток слухової та зорової уваги, пам'яті та ін.

Корекційні заняття з одного боку, усувають порушені функції, з другого- розвивають функціональні системи дитини: дихання, голос, артикуляційний апарат, довільну увагу, процеси запам'ятовування і відтворення мовного і рухового матеріалу.

Основними завданнями логоритмічного впливу є:

 • розвиток слухової уваги та фонематичного слуху;
 • розвиток музичного, звукового, тембрового, динамічного слуху, почуття ритму, співацького діапазону;
 • розвиток загальної та тонкої моторики, кінестетичних відчуттів, міміки, пантоміміки, просторових організацій рухів;
 • виховання вміння перевтілюватися, виразності та грації рухів, вміння визначати характер музики, узгоджувати її з рухами;
 • виховання переключення з одного поля діяльності на інше;
 • розвиток мовної моторики на формування артикуляційної бази звуків, фізіологічного і фонаційного дихання;
 • формування та закріплення навички правильного вживання звуків у різних формах та видах мови, у всіх ситуаціях спілкування, виховання зв'язку між звуком та його музичним чином, буквеним позначенням;
 • формування, розвиток та корекція слухо-зорово-рухової координації;

Принципи організації занять з логопедичної ритміки

Принцип систематичності. Елементи логопедичної ритміки включаються в логопедичні заняття щодня. Раз на тиждень проводяться логоритмічні заняття. Подібна практика дає стійкий результат: в організмі дитини та її психомоторики відбувається позитивна перебудова різних систем: дихальної, серцево-судинної, речерухової, сенсорної.

Принцип наочності. При розучуванні нових рухів бездоганний практичний показ рухів педагогом створює об'єктивну передумову успішного освоєння.

Принцип всебічного впливу. Забезпечення загального впливу занять на організм, оскільки засоби логопедичної ритміки підвищують загальну тренованість організму, удосконалюють загальні нервово-рефлекторні механізми регуляції та сприяють комплексності коригувальних впливів.

Принцип урахування симптоматики. Фізичні можливості дітей співвідносяться з мовною патологією. Тому дозується відповідне навантаження. При цьому заняття будуються на емоційному підйомі, зі швидкою зміною діяльності, щоб діти не втомлювалися, а також не втрачали інтересу.

Принцип етапності. Визначається логічна послідовність набуття, закріплення та вдосконалення всього комплексу знань, умінь

та навичок. В його основу покладено підхід «Від простого до складного».

Методи та прийоми навчання на заняттях з логопедичної ритміки

Використовуються:

1. наочно-зорові прийоми, такі, як показ педагогом руху; наслідування образів; використання зорових орієнтирів та наочних посібників.

2.прийоми для забезпечення тактильно-м'язової наочності із застосуванням різного інвентарю: обручів, скакалок, кубиків, масажних м'ячів тощо.

3.Наглядно-слухові прийоми для звукового регулювання руху: інструментальна музика та пісні, бубон, дзвіночки та ін; короткі вірші.

Словесні методи застосовуються для осмислення дітьми поставленого завдання та усвідомленого виконання рухових вправ. Вони включають такі прийоми:

 • короткий одночасний опис та пояснення нових рухів з опорою на життєвий досвід дітей;
 • пояснення та показ руху;
 • вказівки при самостійному відтворенні дітьми показаного педагогом руху;
 • роз'яснення сенсу рухових процесів, уточнення сюжету гри;
 • команди для акцентування уваги та одночасності дій; для цього використовуються лічилки, ігрові зачини з народної творчості;
 • образний сюжетний розповідь у розвиток виразних рухів в дітей віком і кращого перетворення на ігровий образ (1-2 хв.);
 • словесну інструкцію, яка допомагає пожвавити колишні враження.

Ігрова форма активізує елементи наочно-образного та наочно-дійового мислення, допомагає вдосконалювати різноманітні рухові навички, розвиває самостійність рухів, швидкість реакції у відповідь.

Змагальна форма застосовується як вдосконалення вже відпрацьованих навичок, виховання почуття колективізму, виховання морально-вольових якостей.

Структура та зміст занять з логопедичної ритміки

Кожне заняття проводиться за єдиною лексичною темою в ігровій формі. Воно триває від 15 до 35 хвилин, залежно від віку дітей. Заняття складається з трьох частин: підготовчої, основної та заключної.

Підготовча частина продовжується від 3 до 7 хвилин. Даний час необхідний підготовки організму дитини до моторної і мовної навантажень. Використовуються такі вправи як повороти та нахили корпусу, різні види ходьби та бігу з рухами руками, зі зміною напрямку та темпу руху, з перебудовами. За допомогою цих вправ діти навчаються орієнтуватися у просторі, у право- лівому напрямку руху тощо. Вступні вправи дають установку на різноманітний темп руху і мови за допомогою музики. Для покращення координації рухів, для тренування стійкості широко використовуються вправи з кроком через гімнастичні палиці, кубики, обручі. Вони спрямовані на тренування уваги, пам'яті та орієнтування, гальмівних реакцій.

Основна частина займає від 10 до 25 хвилин і включає наступні види вправ:

 • Ходьба та маршування в різних напрямках;
 • Вправи в розвитку дихання, голоси, артикуляції;
 • Вправи регульовані м'язовий тонус;
 • Вправи, що активізують увагу;
 • Вправи, що регулюють м'язовий тонус;
 • Вправи в розвитку координації руху;
 • Вправи на координацію промови з рухом;
 • на координацію співу з рухом;
 • Слухання музики для зняття емоційної та м'язової напруги;
 • Рахункові вправи;
 • Мовні вправи без музичного супроводу;
 • Вправи, що формують почуття ритму;
 • Вправи, що формують почуття музичного темпу;
 • на розвиток дрібної моторики;
 • на розвиток мовних та мімічних рухів;
 • Ритмічні вправи;
 • Спів;
 • Гра на музичних інструментах;
 • музична самостійна діяльність;
 • Ігри (статичні, малорухливі, рухливі);
 • Вправи у розвиток творчої ініціативи.

Заключна частина займає від 2 до 7 хвилин. У неї входять вправи відновлення дихання, зняття м'язового і емоційного напруги, спокійна ходьба, релаксаційні вправи.

Аксанова Т.Ю. «Логопедична ритміка у системі корекційної роботи з дошкільнятами з ГНР: навчально-методичний посібник»; СПб.; ДИТИНСТВО-ПРЕС,2009

Муніципальне Казенне Дошкільне Освітня установа

Центр розвитку дитини – дитячий садок № 10г. Росоші Росошанського муніципального району Воронезької області