Статистика сайту

8 вер. 2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Педагогічною радою   

від 03.09.20 р. протокол № 1

   

 

Положення

про моніторинг якості освітньої діяльності

закладу дошкільної освіти №24 «Гвоздичка»

 

  І.  Загальні положення

1.1. Дане Положення регламентує механізм підготовки та проведення моніторингу якості освіти та освітньої діяльності (далі - моніторинг) у ЗДО №24 «Гвоздичка»

1.2. Нормативно-правовим забезпеченням моніторингу якості освіти в ЗДО №24 «Гвоздичка» є:

1.2.1. Закони України: "Про освіту" (від 05.09.2017 № 2145-VІІІ), "Про дошкільну освіту" (від 20.12.2001 № 49);

1.2.2. Порядок проведення моніторингу якості освіти (наказ МОН України від 16.01.2020 №  54); 

1.2.3. Базовий компонент дошкільної освіти;

1.2.4. Дитина: Освітня програма для дітей віком від двох до семи років/ наук.кер проєкту В.О.Огнев’юк; авт кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І.Богданець-Білоскаленко; наук. ред. Г.В. Бєлєнька, М.А. Машовець, МОН України, ін-т ім. Б. Грінченка. – К.: Київ, 2020. – 304 с.;

1.2.5. «Віконечко». Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / за ред. проф. Т.В. Сак. –  2012.–  238 с.;

1.2.6.Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН України від 16.04.2018 №  372);

- 1.2.7.Лист МОН № 1/9-535 від 06.11.15 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»;

1.2.8. Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM – освіта, або Стежинки у Всесвіт».

1.2.9. Програма розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі»

Автори: Аксьонова О. П., Аніщук А. М., Артемова Л. В.

Видавництво «МЦФЕР – Україна», 2019р.

1.3.    Положення погоджується та затверджується на засіданні педагогічної ради.

1.4.    ЗДО №24 «Гвоздичка» у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими документами з питань організації освітнього процесу та даним Положенням.

1.5. Моніторинг проводиться державною мовою.

ІІ.  Мета моніторингу

2.1. Метою моніторингу є   виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в ЗДО №24 «Гвоздичка», встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, оцінювання причин відхилень від цілей.

ІІІ  Завдання моніторингу

3.1. Вивчити рівень якості освіти  в ЗДО:

 • якість реалізації завдань БКДО, освітніх програм (рівень сформованості компетентностей вихованців);

 • якість організації освітнього середовища;

 • якісний та кількісний склад  педагогів,  рівень їх професійної (фахової) компетентності;

 • якість управлінської діяльності:

 • ступінь задоволеності батьків якістю надання освітніх послуг.

3.2. Здійснити порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів освітньої діяльності закладу заявленим цілям (вимогам БКДО  тощо).

3.3. Визначити динаміку й тенденції розвитку освітнього процесу в закладі.

3.4. Виявити фактори, які негативно впливають на якість освіти.

3.5. Прийняти управлінські рішення щодо підвищення якості освіти та ефективності функціонування закладу

3.6. Корегувати  окремі ланки функціонування освітньої системи закладу на основі даних моніторингу

3.7. Спрогнозувати подальші тенденції розвитку освітнього процесу, що створює передумови розвитку і удосконалення.

IV. Функції  моніторингу

– аналітична – психолого-педагогічний аналіз освітнього процесу, виявлення причинно наслідкових зв'язків між умовами і результатами;

– діагностична – комплексне психолого-педагогічне вивчення якості освіти, розвитку вихованця, а також рівня професійної компетентності  педагога;

– оцінювальна – кількісно-якісна оцінка діяльності учасників освітнього процесу;

– коригувальна – дидактична корекція освітнього процесу, психолого-педагогічна корекція особистості на шляху її саморозвитку;

– орієнтувальна – спрямування на вирішення мети і завдань діяльності закладу, зазначених у плануванні, а також на виявлення та усунення негативних рис, факторів, явищ тощо;

– інформаційна – створення вірогідного масиву інформації, яка дає можливість з'ясувати результативність педагогічного процесу, отримати відомості про стан об'єкта і забезпечити зворотний зв'язок із даними про позитивні результати моніторингу;

– управлінська – вплив на мету, зміст і методи управлінської діяльності;

– педагогічна – створення цілісності процесу навчання, виховання та розвитку дітей.

V. Об’єкти моніторингу 

5.1. Освітнє середовище 

 • створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей та праці;

 • формування корекційного (інклюзивного), безпечного, розвивального, мотивуючого освітнього простору;

5.2. Результат навчання та розвитку здобувачів освіти, формування їх компетентності. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду.

 • дотримання вимог БКДО; рівень компетентностей;

 • організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти у закладі;

5.3. Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти

 • ефективність планування педагогічними працівниками  своєї діяльності та якість організації освітнього процесу;

 • ефективність застосовуваних педпрацівниками  сучасних  технологій;

 • постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників;

 • налагодження співпраці з батьками, працівниками закладу дошкільної освіти;

 • методичне забезпечення закладу дошкільної освіти.

5.4. Управлінські процеси закладу дошкільної освіти

 • дотримання та виконання нормативно-правових документів, які регламентують діяльність закладу;

 • формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм;

 • ефективність забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників;

 • взаємодія  закладу   з ЗОШ, інклюзивним центром, громадськістю; 

 • формування та реалізація  політики академічності доброчесності учасниками освітнього процесу.

VІ.    Суб’єкти моніторингу 

 • Суб’єктами внутрішнього моніторингу є:

 • - адміністрація закладу; моніторингова група (уповноважені наказом  директора  педагогічні працівники, батьки, інші особи).

VІІ. Принципи моніторингу 

- систематичності та системності;

- доцільності;

- прозорості моніторингових процедур та відкритості;

- безпеки персональних даних;

- об’єктивності одержання та аналізу інформації під час моніторингу;

- відповідального ставлення до своєї діяльності суб’єктів, які беруть участь у підготовці та

проведенні моніторингу.

VІІІ. Напрями моніторингових досліджень в  ЗДО №24 «Гвоздичка»

До основних напрямів моніторингу належать:

 • дотримання законодавства у сфері освіти;

 • оснащення розвивального середовища;

 • рівень розвитку та досягнень вихованців;

 • професіоналізм педагогічних працівників;

 • організація управлінської діяльності;

 • забезпечення наступності  між дошкільною та початковою  освітою;

 • взаємодія закладу із сім’ями дітей як учасниками освітнього процесу.

 

ІХ. Форми та методи моніторингу

9.1. Моніторингові  дослідження можуть  проводитися в усній,  письмовій, електронній  формі.

9.2.Моніторинг може проводитися з використанням сучасних  інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій, у тому числі дистанційно.

9.3.Під час проведення дослідження можуть використовуватися фронтальна, групова або індивідуальна робота учасників дослідження.

9.4.  Методами проведення дослідження під час моніторингу можуть бути:
- опитування (анкетування, інтерв’ювання);
- тестування;
- спостереження за освітнім процесом та освітньою діяльністю у закладі;
- аналіз, вивчення документації;
- аналіз статистичних даних

Х. Технології проведення моніторингових досліджень  та інструментарії

Відповідно до обраного методу та мети проведення моніторингу обирається або  розробляється інструментарій. Інструментарії  розроблені у закладі (вихователем-методистом, творчою (моніторинговою) групою) має бути затверджений педагогічною радою закладу.

Інструментарії можуть розроблятись у формі:

 • опитувальника, інтерв’ю (план бесіди, послідовність та конструкцію питань, варіанти можливих відповідей); анкет  для педагогів та батьків

 • карт  спостережень

 • статистичних форм 

 • тестових завдань 

 • діагностичних таблиць 

 • плану спостережень

 • схем  аналізу занять

 

ХІ. Порядок проведення моніторингу

11.1. Відповідно до даного Положення, об’єкту моніторингу,  на основі науково обґрунтованої методології, розробляється Програма моніторингу, яка затверджується директором ЗДО №24 «Гвоздичка». Затверджена Програма  оприлюднюється  на сайті закладу. До Програми додається графік проведення моніторингу.

11.2. У Програмі визначаються мета і завдання, суб’єкти, об’єкт(и), форми та методи, індикатори, умови (у тому числі місце проведення), вид, процедури проведення відповідного моніторингу, порядок визначення результатів моніторингу, строки та форми узагальнення результатів моніторингу, а також оприлюднення результатів моніторингу (інформування про них). 

11.3. Моніторинг проводиться в терміни, визначені у Програмі.  При визначенні термінів проведення моніторингу суб’єкт моніторингу має враховувати можливі ризики, пов’язані з надмірним навантаженням на здобувачів освіти та педагогічних працівників внаслідок збігу кількох контрольно-вимірювальних заходів.

11.4. Матеріали моніторингових досліджень зберігаються протягом п’яти років.

ХІІ. Очікувані результати

12.1. Отримання результатів стану освітнього процесу в закладі;

12.2. Прогнозування розвитку якості системи освіти;

12.3. Розроблення рекомендацій, прийняття управлінських рішень щодо планування та корекції роботи;

12.4. Покращення надання якості освітніх послуг. 

ХІІІ. Результати моніторингу

13.1 Результати моніторингу зазначаються у звіті, який готує суб’єкт моніторингу (відповідно до Програми). 

У звіті обов’язково вказуються індикатори та шкала(и), використана(і) для визначення результатів моніторингу, а також методика, застосована для їх обрахунків. 

Звіт може містити таблиці, діаграми, графіки та інші форми узагальнення інформації. 

13.2.Результати моніторингу обговорюються на педагогічних радах, розробляються корекційні заходи, приймаються відповідні управлінські рішення. Результати моніторингу оприлюднюються на веб-сайті закладу.

Результати моніторингу можуть передаватися іншим особам або оприлюднюватися ними лише за згодою ініціатора моніторингу.