Статистика сайту

13 лист. 2018 р.

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №24 «ГВОЗДИЧКА»

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою

ДНЗ №24 «Гвоздичка»

Протокол № 2 від 13.11.2018 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ в ДНЗ №24«ГВОЗДИЧКА»

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Положення про академічну доброчесність в ДНЗ №24 «Гвоздичка»  (далі - Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між учасниками освітнього процесу , зокрема : між педагогічними працівниками закладу
 2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», , «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Цивільного Кодексу України, Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку ДНЗ «Гвоздичка», Колективного договору,  та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.
 3. Мета Положення полягає у дотриманні професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу (освітній, науковій, виховній тощо), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками, запобігання порушення академічної доброчесності.
 4. Педагогічні працівники та батьки здобувачів освіти зобов’язані дотримуватися загальновизнаних норм етики, моралі, поважати гідність осіб, які працюють та навчаються в закладі, сприяти підвищенню морально-психологічного клімату в колективі, спрямовувати свої дії на зміцнення авторитету ДНЗ №24 «Гвоздичка».
 5. ДНЗ « Гвоздичка»» в своїй діяльності керується принципом незалежності здобуття освіти від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій.

 

ІІ . ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 

 1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил , якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.
 2. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається:  академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.
 3. Дотримання академічної доброчесності та етики забезпечуються :
  1. Учасниками освітнього процесу шляхом:
 • утвердження позитивного іміджу закладу освіти, примноження його традицій;
 • дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;
 • запобігання корупції, хабарництву;
 • збереження, поліпшення  та раціонального  використання навчально-матеріальної бази закладу;
 • дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання  норм про авторські права;
 • надання правдивої  інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;
 • невідворотності відповідальності з підстав та в порядку,  визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.
 • поваги до осіб, які здобувають освіту, їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин;
 • не розголошування конфеденційної інформації, відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;
 •  надання достовірної інформації;
 • уникання приватного інтересу та конфлікту інтересів;
 •  відповідальності за порушення академічної доброчесності
  1. Здобувачами освіти шляхом:
 • самостійного  виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА);
 • особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.
  1. Педагогічними працівниками шляхом :
 • ефективного виконання педагогами своїх посадових обов’язків; підвищення кваліфікації;
 • якісного, вчасного та результативного виконання своїх функціональних обов’язків;
 • впровадження в своїй діяльності  інноваційних методів навчання;
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень;
 • спирання на  джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • об’єктивного та неупередженого оцінювання знань та вмінь здобувачів освіти;
 • надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній  діяльності  інноваційних здобутків в галузі освіти;
 • обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях  педагогічної ради та  колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;
 • незалежності професійної діяльності  від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
 • підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно  курсової підготовки;
 • дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;
 • здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

 

ІІІ. ЗАХОДИ З  ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ  ФАКТІВ  ПОРУШЕННЯ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку закладу.
 2. Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.
 3. Вихователь - методист:
  1. Забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення  ними методичних розробок  (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня;
  2. Використовує у своїй діяльності (рецензування робіт  на конкурси різного рівня,  на присвоєння  педагогічного звання) та  рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.
 4. Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічної  доброчесності, умов даного  Положення, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм  етичної поведінки  та  неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації,  списування).

IV. ВИДИ  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчинності визначають спеціальні закони та внутрішнє Положення закладу освіти.

Порушення

академічної доброчесності

Субєкти

порушення

Обставини та умови  порушення

академічної доброчесності

Наслідки  і форма відповідальності

Орган / посадова особа, який приймає рішення про призначення

виду відповідальності

Необ’єктивне

оцінювання результатів навчання здобувачів

Педагогічні працівники

Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання

-усні відповіді;

-контрольні зрізи ЗУН;

 

Педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти  систематичних порушень враховуються  при встановленні кваліфікаційної категорії , присвоєнні педагогічних  звань

 

 

Адміністрація закладу, атестаційні  комісії усіх рівнів

Обман:

 

 

Фальсифікація

 

 

 

 

 

Педагогічні працівники

як автори

Навчально-методичні освітні продукти, створені педагогічними працівниками:

-методичні рекомендації;

-навчальний посібник;

-навчально-методичний посібник

-наочний посібник;

-практичний посібник;

-навчальний наочний посібник;

-збірка;

-методична збірка

-методичний вісник;

-стаття;

-методична розробка

У випадку встановлення порушень такого порядку:

А) спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих розробок, ідей, синтезу або компіляції чужих джерел, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність

 є підставою для відмови в присвоєнні або позбавлені раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії

Б) в разі встановлення в атестаційний період  фактів списування здобувачами під час контрольних зрізів знань, фальсифікації результатів власної педагогічної діяльності

позбавлення педагогічного працівника І,ІІ кваліфікаційної категорії

 

 

Педагогічна та методичні  ради

закладу, атестаційні комісії (закладу освіти, міська)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фабрикація

 

 

 

 

 

 

 

 

Плагіат

 

 1. .КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ЕТИКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

 1. Комісія з питань академічної доброчесності  та етики педагогічних працівників – незалежний орган для  розгляду питань, пов’язаних із  порушенням Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу  морально-етичних  норм поведінки та правових норм цього Положення.
 2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади.

          Персональний склад  Комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

          Термін повноважень Комісії - 3 роки.

 1. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм  поведінки та правових норм цього Положення  за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.
 2. Комісія звітує про свою роботу двічі на рік.
 3. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.
 4. Комісія раз на рік звітує про свою роботу перед педагогічною Радою
  1. Працівник ДНЗ « Гвоздичка», може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.
  2.  Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада,  особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.
  3.  На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.
  4.  За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

 

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Положення ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту схвалення.