Статистика сайту

13 лют. 2018 р.

Взаємодія вчителя-логопеда, вихователя і батьків — запорука успішної корекційної роботи з дітьми, які мають вади мовлення

Вади звуковимови з проявами недорозвинення фонематичного сприймання найбільш поширені у дошкільників. Якщо ці вади не пов'язані з вадами слуху, з тяжким недорозвиненням у дитини лексич­ної та граматичної систем, їх визначають як дислалію або ФФНМ (фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення).

Такі дефекти спричинені функціональною незрілістю мовлен­нєво-рухового аналізатора і недостатнім слуховим контролем влас­ного мовлення, а також анатомо-фізіологічними дефектами мовлен­нєвого апарату. При цьому спостерігається неправильна вимова зву­ків, порушення мовленнєвого дихання. Зазвичай ці порушення су­проводжуються відхиленнями у формуванні фонематичних функцій (фонематичного сприймання, уявлень, звукового аналізу).

Для подолання мовленнєвих вад  корекційно-педагогічна робота спрямована в таких напрямах:

1.Підготовка артикуляційного апарату до формування артикуляційних укладів:

 • корекція мовленнєвого дихання і голосу;
 • розвиток артикуляційних рухів та певних особливостей якості цихрухів — їх сили, точності, координованостї, синхронності;
 • розвиток кінестетичних відчуттів.

2.Корекція дефектів звуковимови:

 • постановка звуків та їх автоматизація;
 • диференціація звуків;
 • розвиток самоконтролю;
 • формування активного самостійного спілкування.

3.  Корекція фонематичного розвитку:

 • формування звукових образів слів;
 • розвиток фонематичного аналізу.

4.  Удосконалення навичок граматично правильного мовлення

 • диференціація предметно-синтаксичного значення грама­тичних морфем;
 • формування навички їх практичного виокремлення;
 • формування спрямованості уваги на граматичне оформ­лення мовлення;
 • формування уміння вживати різні типи синтаксичних кон­струкцій речення;
 • розвиток трансформаційних синтаксичних операцій.

5.Розвиток активної пізнавальної діяльності, невербального
мислення, пам'яті, уваги, зорового гнозису.

Процес корекційної роботи має коригуючий і розвивальний характер.

Удосконалюється усне мовлення дітей, та інтелектуальний розвиток, використовється система фонетичних та мовленнєвих вправ. Діти, виконуючи вправи, практично засвоюють чітку звуковимову, лексику та гра­матику.

Корекційно-педагогічна робота будується в ігровій формі за принципом «від простого до складного» і спрямовуємо на позитив­ний результат.

Консультацію провела Вчитель Логопед Холодович Інна Анатоліївна