Статистика сайту

9 лист. 2017 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  №24 «Гвоздичка» створений на підставі рішення виконкому Первомайської міської ради від 21.04.1992 р. №114

1.2. Юридична адреса дошкільного навчального закладу: 

55210 Миколаївська область

м. Первомайськ

вул. Корабельна, 13а

телефон - (05161) 4-14-64

1.3. Засновник ДНЗ- Первомайська міська рада. Засновник через управління освіти Первомайської міської ради здійснює фінансування закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305 (зі змінами),  іншими нормативно-правовими актами та власним Статутом.

1.5. Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, може мати рахунки в органах Державного казначейства.

1.6. Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, задоволення потреб громадян у догляді, вихованні, навчанні та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

1.7.1. Збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

1.7.2. Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду;

1.7.3. Забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

1.7.4. Виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

1.7.5. Надання комплексної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного розвитку;врахування особливих освітніх потреб у навчанні і вихованні кожної дитини відповідно до принципів інклюзивної освіти.

1.8. Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.

1.9.Дошкільний навчальний закла несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

1.9.1. Реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

1.9.2. Забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу; обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;

1.9.3. Дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними згідно з чинним законодавством України.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1. Дошкільний навчальний заклад розрахований на 128 місць.

2.2. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками.

Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці.

Комплектування групи за сімейними ознаками передбачає перебування в ній дітей, які знаходяться між собою у родинних стосунках.

2.3. У дошкільному навчальному закладі функціонують групи загального розвитку та можуть функціонувати групи соціально-педагогічного патронату.

2.4. ДНЗ має групиз: денним режимом перебування дітей та чергову - з перебування дітей у вечірні години. Також можуть бути сформовані групи вихідного дня та з короткотривалим режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп у дошкільному навчальному закладі становить для:

  • дітей віком від 1 до 3 років -до 15осіб
  • для дітей віком від 3 до 6-7 років -до 20 осіб
  • різновікові групи - до 15 осіб
  • з короткотривалим перебуванням дітей - до 10 осіб
  • соціально-педагогічного патронату - до 15 осіб
  • і оздоровчий період - до 15 осіб

2.6. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником закладу протягом календарного року. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити: медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження, документи для встановлення батьківської плати за харчування дітей.

Для прийому дітей до спеціальної групи компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мовлення, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.

2.7. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу завідувач зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із Статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.8. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.9. 3а дитиною зберігається місце в закладі дошкільноЇ освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.10. Відрахування дитини з закладу дошкільноЇ освіти може здійснюватись :

2.10.1. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

2.10.2. На підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини.

2.10.3. У разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх заміняють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.11. Адміністрація дошкільного закладу зобов'язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.12. Дошкільний навчальний заклад може здійснювати соціально – педагогічний патронат сім'ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та дітей, які з інших причин не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім'ї.

2.13. Діти, які перебувають у дошкільному навчальному закладі короткотривалий час чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у закладі.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1 Дошкільний навчальний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин; чергова група - 1,5 годин. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.

3.2 Щоденний графік роботи днз: з 7.00 до 17.30

3.3  Щоденний графік груп днз

  • з 7.00 до 17.30
  • чергова група з 17.30 до 19.00

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у ДНЗ починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у ДНЗпроводиться оздоровлення дітей.

4.2.  Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

4.3. План роботи  ДНЗ схвалюється педагогічною радою ДНЗ, затверджується керівником ДНЗ та погоджується з управлінням освіти і науки Первомайськоїї міської ради.

План роботи ДНЗ на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою м. Первомайська та Первомайського району.

4.4. Мова навчання і виховання у закладі визначається відповідно до чинного законодавства України - українська.

4.5. Навчально-виховний процес у ДНЗ здійснюється за програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Дошкільний навчальний заклад для здійснення навчально-виховного процесу має право обирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку.

4.6. Навчально-виховний процес у спеціальних та інклюзивних групах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, здійснюється за окремими програмами і методиками, затвердженими в установленому порядку органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

4.7. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей заклад дошкільноЇ освіти може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно - оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).

4.8. Заклад дошкільноЇ освіти може надавати додаткові освітні послуги на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

5.1. Харчування дітей у закладі дошкільноЇ освіти проводиться відповідно до чинного законодавства України. Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається управлінням освіти міської ради на основі тендерних угод з торгівельними організаціями, що несуть відповідальність за якість продуктів харчування.

5.2. У закладі дошкільноЇ освітиі визначений 3-разове харчування дітей.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника ДНЗ.

VI.МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату дошкільного закладу та лікувальних закладів охорони здоров’я у відповідності до чинного законодавства України.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ДНЗ є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, помічники вихователів та няні, медичні працівники, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі учасники навчально-виховного процесу можуть бути нагороджені державними нагородами, відзначені знаками, грамотами, подяками та іншими видами морального та матеріального заохочення відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

7.3.1. Безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

7.3.2. Захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

7.3.3. Захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

7.3.4. Здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

7.4.1. Обирати та бути обраним до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;

7.4.2. Звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

7.4.3. Брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;

7.4.4. Відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

7.4.5. Захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

7.4.6. Інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

7.5. Добровільними органами громадського самоврядування закладу дошкільної освіти, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності є батьківські комітети (рада).

7.6. У своїй діяльності батьківські комітети керуються Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом дошкільного навчального закладу, Положенням про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

7.7. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

7.7.1. Сприяти здобуттю дитиною дошкільної освіти; забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку обов’язкової дошкільної освіти за будь-якою формою;

7.7.2. Виховувати у дітей любов до України, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, повагу до національних та історичних, культурних цінностей
українського народу, а також цінностей інших націй і народів, дбайливе ставлення до себе, оточення та довкілля;

7.7.3. Постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

7.7.4. Поважати гідність дитини;

7.7.5. Виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, до родини;

7.7.6. Своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

7.7.7. Своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі у встановленому порядку.

7.8. Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє батьків від обов'язку
виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

7.9. У разі невиконання батьками своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством України, дошкільний заклад може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

7.10. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.11.Трудові відносини працівників дошкільного закладу регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників дошкільного закладу.

7.12. Педагогічні працівники мають право:

7.12.1. На вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

7.12.2. Брати участь в роботі органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

7.12.3. На підвищення кваліфікації; участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

7.12.4. Проводити в установленому порядку науково - дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

7.12.5. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;

7.12.6. Об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена чинним законодавством України;

7.12.7. На соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України;

7.12.8. На захист професійної честі, власної гідності.

7.13. Педагогічні працівники зобов'язані:

7.13.1. Виконувати Статут закладу дошкільноЇ освіти, посадову інструкцію, правила розпорядку для працівників закладу дошкільноЇ освіти, умови трудового договору та інше чинне законодавство України;

7.13.2. Дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

7.13.3. Забезпечувати умови для засвоєння вихованцями Державної базової програми, інших додаткових програм розвитку дітей, затверджених Міністерством освіти і науки України;

7.13.4. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

7.13.5. Співпрацювати з сім’єю вихованця дошкільного закладу з питань навчання та виховання;

7.13.6. Брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

7.13.7. Забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

7.13.8. Виконувати накази та розпорядження керівництва дошкільного закладу;

7.13.9. Виконувати інші обов'язки, що не суперечать чинному законодавству України.

7.14. Педагогічні працівники закладу дошкільноЇ освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.15. Працівники закладу дошкільноЇ освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я кожної дитини згідно з чинним законодавством України.

7.16. Працівники закладу дошкільноЇ освіти проходять періодичні медичні огляди в установленому чинним законодавством України порядку.

7.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут дошкільного закладу, правила внутрішнього розпорядку для працівників дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється його засновником та управлінням освіти Первомайської міської ради в межах повноважень, передбачених чинним законодавством.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом  управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

Керівник закладу дошкільноЇ освіти:

 Здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

.Відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

 Діє від імені закладу, представляє його в державних органах та інших органах, установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

Несе відповідальність за організацію діяльності закладу;

Видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

Розпоряджається в установленому порядку майном та коштами закладу, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази закладу;

Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільноЇ освіти;

Затверджує штатний розпис за погодженням із управлінням освіти і науки Первомайської міської ради;

Контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

Забезпечує дотримання санітарно - гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

Контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей її віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

Підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно - експериментальну роботу педагогів;

Створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, для пошуку і впровадження ними інноваційних технологій, авторських програм, перспективного педагогічного досвіду;

Організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

Щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: Керівник закладу дошкільноЇ освіти, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники та інші спеціалісти. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним навчальним закладом.

Педагогічна рада дошкільного закладу:

Оцінює результативність виконання чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

Розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у дошкільному закладі;

Визначає план роботи дошкільного закладу та педагогічне наван­таження педагогічних працівників;

Затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;

Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

Аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному закладі;

Визначає шляхи співпраці дошкільного закладу з сім'ями вихованців;

Розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного закладу відповідно до чинного законодавства України;

Заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

Затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу не менше 1/3 від кількості працівників, батьків в закладі. Термін їх повноважень становить рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

Приймають статут, зміни і доповнення. Обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

Заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

Розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

Затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рада дошкільного закладу:

Організовує виконання рішень загальних зборів;

Розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази;

Вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства України;

Погоджує зміст та форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6 У дошкільному закладі за рішенням загальних зборів може створюватись і діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв'язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного навчального закладу.

Піклувальна рада у складі 7-15 осіб створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу.

Члени піклувальної ради обирається на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах.

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Відповідно до рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради №481 від 30.09.2004р. передано в оперативне управління земельна ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі дошкільного закладу та центральної бухгалтерії управління освітою міської ради.

X. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Джерелами фінансування закладу є кошти: засновника, у розмірі, передбаченому нормативами фінансування; батьків або осіб, які їх замінюють; добровільні пожертвування і цільові внески фізичних або юридичних осіб;

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

  • Отримувати допомогу від підприємств, установ, організації або фізичних осіб;
  • Здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання фізичним та юридичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із чинним законодавством України.

10.3 Статистична звітність Ф85-К про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у дошкільному закладі визначається чинним законодавством України.

Бухгалтерський облік у дошкільному закладі здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади та управлінням освітою міської ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником відповідно до чинного законодавства України.

11.4 Дошкільний навчальний заклад залишає право за головним розпорядником бюджетних коштів здійснювати внутрішній контроль за повнотою надходжень коштів нижчого рівня, витрачанням та перерозподілом бюджетних коштів у разі потреби.